مهندس سیدمجید حسینی
مهندس سیدمجید حسینیمدیرعامل و عضو هیئت مدیره
مهندسی عمران
به نمایندگی از شرکت بازرگانی شاهد
دکتر فرهام مقدم راد
دکتر فرهام مقدم رادرئیس هیئت مدیره
دکترای معماری
به نمایندگی از شرکت شاهد
دکتر قدرت زارع اندریان
دکتر قدرت زارع اندریاننائب رئیس هیئت مدیره
دکترای معماری
به نمایندگی از هرمز انرژی