تاریخچه

  • شرکـت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد با نام شركت حسابرسی و خدمـات مدیـریت شاهد در تاریـخ 1374/07/17بصـورت سهامـی خـاص تاسیـس و تحــت شمـاره 116643 در اداره ثبت شرکتهـای تهــران بــه ثـبـت رسیــد و فعالیـت شـرکت عمـلاٌ از نیمــــه دوم آبـان مــاه سـال 1375 آغــاز گردیـده و تـا شهریـورمــاه 1377 ادامه داشتـه است.
  • فعالیت شرکت از آن تـاریـخ تــا مهـــرمـاه 1381 متـوقف بـــوده و از مهـرمـــاه 1381 بــراسـاس تصمیمـات متخـذه با هیئت مدیــره ای مـرکب از پـنـج نفـر تجدیـد فعالیت نمود و نام شركت در تاريـخ 1387/06/20به شركت خدمات مالي و مديريت شاهد و سپس در تاريـخ 1389/09/20، به شركت فرآوري و توسعه ابنيه شاهد تغيير و با موضــوع فعاليت جديد، اصلاح ساختار گرديد.

چاپ